Klagemuligheder

Klagemulighed


Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandværket for:


Konkurrence og forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35

2500  Valby.


www.forbrug.dk


Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100,- kr som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.


Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs mere herom på

www.forbrug.dk